Algemene voorwaarden Cardio First Angel Benelux Webshop

Ingangsdatum d.d. 20 november 2017
Artikel 1: Begrippen
Laten we eerst alle moeilijke woorden voor je toelichten:
1.1 Cardio First Angel Benelux: gevestigd op van Coehoornstraat 5, 5916 PH in Venlo, Nederland, met KvK nummer 68963254. De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.
1.2 Klant: de (rechts)persoon die tegen betaling gebruik maakt van de producten en diensten van Cardio First Angel Benelux.
1.3 Aanbod: de door Cardio First Angel Benelux aangeboden producten en diensten, die in de webshop worden aangeboden aan de klant.
1.4 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Cardio First Angel Benelux worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Cardio First Angel Benelux.
1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.6 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of Cardio First Angel Benelux in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Cardio First Angel Benelux en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
1.10 Retourformulier: het in Bijlage 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen formulier voor herroeping. Bijlage 1 hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
1.11 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen, bijvoorbeeld e-mail.
Artikel 2: Identiteit van Cardio First Angel Benelux
Wie zijn we en hoe kun je ons bereiken?
Naam ondernemer: Cardio First Angel Benelux
Handelend onder de namen: Cardio First Angel Benelux, www.firstangelbenelux.com en www.firstangelbenelux.com. Vestigingsadres/Bezoekadres: Van Coehoornstraat 5, 5916 PH in Venlo, Nederland
Telefoonnummer: 06-15851529
Bereikbaarheid: Elke maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Contact via: info@firstangelbenelux.com
KvK nummer: 68963254
BTW nummer: NL857666812B01
Artikel 3: Toepasselijkheid
Waar zijn deze Algemene Voorwaarden op van toepassing?
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten die door Cardio First Angel Benelux worden aangegaan en al het geen door Cardio First Angel Benelux aan derden wordt verstrekt.
3.2 Op deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de klant slechts beroep worden gedaan indien deze bedingen door Cardio First Angel Benelux schriftelijk zijn aanvaard. Indien de klant bepaalde inkoopvoorwaarden hanteert, zijn deze voor Cardio First Angel Benelux niet bindend wanneer deze afwijken van deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Wanneer zich een situatie voordoet tussen Cardio First Angel Benelux en de klant die niet staat benoemd in deze Algemene Voorwaarden, dan zal de situatie door Cardio First Angel Benelux worden beoordeeld naar de geest en strekking van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
3.4 Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de webshop van Cardio First Angel Benelux, blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
3.5 Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden achteraf nietig of ongeldig blijken te zijn, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet aan.
Artikel 4: Het aanbod
Wat bieden we aan in onze webshop?
4.1 Indien een aanbod in de webshop van Cardio First Angel Benelux een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod in de webshop van Cardio First Angel Benelux bevat zover mogelijk een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Cardio First Angel Benelux gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze zo ver mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud; tenzij anders aangegeven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cardio First Angel Benelux niet.
4.3 Elk aanbod in de webshop van Cardio First Angel Benelux bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
Wanneer hebben we een overeenkomst met elkaar?
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van al het genoemde in Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden.
5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cardio First Angel Benelux onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Cardio First Angel Benelux is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cardio First Angel Benelux passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Cardio First Angel Benelux daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Cardio First Angel Benelux kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Cardio First Angel Benelux op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 Cardio First Angel Benelux zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1. het bezoekadres van de vestiging van Cardio First Angel Benelux waar de klant met klachten terecht kan;
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
5. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het retourformulier voor herroeping.
Artikel 6: Herroepingsrecht
Welke regels hanteren we als je je bedenkt?
6.1 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Cardio First Angel Benelux mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Cardio First Angel Benelux mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Artikel 7: Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Waar moet je op letten tijdens je bedenktijd?
7.1 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7.3 De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Cardio First Angel Benelux hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Alles wat je moet weten over retourneren en de kosten daarvan.
8.1 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het aanbod door middel van het retourformulier aan Cardio First Angel Benelux.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Cardio First Angel Benelux. Dit hoeft niet als Cardio First Angel Benelux heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3 De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Cardio First Angel Benelux verstrekte redelijke en duidelijke instructies zoals vermeld op het retourformulier.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
8.5 De klant draagt de verzendkosten van het terugzenden van het product.
8.6 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten ten aanzien van het herroepen product van rechtswege ontbonden.
Artikel 9: Verplichtingen van Cardio First Angel Benelux bij herroeping
Wat doen wij als je je hebt bedacht?
9.1 Als Cardio First Angel Benelux de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
9.2 Cardio First Angel Benelux vergoedt alle betalingen van de klant binnen een periode van 30 dagen, inclusief eventuele leveringskosten door Cardio First Angel Benelux in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onmiddellijk doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Cardio First Angel Benelux aanbiedt het product zelf af te halen, mag Cardio First Angel Benelux wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3 Cardio First Angel Benelux gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
9.4 Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Cardio First Angel Benelux de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht
Wanneer vervalt je recht om je bestelde producten te retourneren?
Cardio First Angel Benelux kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht.
10.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Cardio First Angel Benelux geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
10.2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Cardio First Angel Benelux worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
10.3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
2. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Cardio First Angel Benelux de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
10.4 Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
10.5 Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
10.6 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
10.7 Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
10.8 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
10.9 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10.10 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10.11 Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Cardio First Angel Benelux geen invloed heeft;
10.12 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10.13 Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
10.14 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
2. de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11: De prijs
Hoe zit het met de kosten?
11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
11.2 In afwijking van het vorige lid kan Cardio First Angel Benelux producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Cardio First Angel Benelux geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Cardio First Angel Benelux dit bedongen heeft en:
1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
11.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12: Nakoming overeenkomst en extra garantie
Hoe zit het met de garantie?
12.1 Cardio First Angel Benelux staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2 Een door Cardio First Angel Benelux, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Cardio First Angel Benelux kan doen gelden indien Cardio First Angel Benelux is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
123 Onder extra garantie wordt verstaan: iedere verbintenis van Cardio First Angel Benelux, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 14: Levering en uitvoering
Wat moet je weten over de levering van je bestelling?
14.1 Cardio First Angel Benelux zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen en uitvoering tot verlening van diensten.
14.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Cardio First Angel Benelux kenbaar heeft gemaakt.
14.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Cardio First Angel Benelux geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail en/of per telefoon. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
14.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal Cardio First Angel Benelux het bedrag dat de klant betaald heeft binnen 14 dagen terugbetalen.
14.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Cardio First Angel Benelux tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Cardio First Angel Benelux bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 15: Klachtenregeling
Wat moet je doen als je niet tevreden bent over een product of als je niet zo gecharmeerd bent van onze service?
15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een periode van 30 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven en per e-mail worden ingediend bij Cardio First Angel Benelux.
15.2 Bij Cardio First Angel Benelux ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cardio First Angel Benelux binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.3 De klant dient Cardio First Angel Benelux in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 16: Geschillen
Op overeenkomsten tussen Cardio First Angel Benelux en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 18: Slotbepalingen
Tot slot willen de juristen die dit ingewikkelde stuk hebben opgesteld nog het volgende met je delen…
18.1 De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Cardio First Angel Benelux is gevestigd, tenzij anders in deze Algemene Voorwaarden vermeld.
18.2 Op alle overeenkomsten die door Cardio First Angel Benelux worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.3 Alle geschillen tussen Cardio First Angel Benelux en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond-NL, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Cardio First Angel Benelux bevoegd om zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de klant te wenden.
18.4 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, al dan niet op afstand, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
18.5 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Cardio First Angel Benelux te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van de opdrachtnemers van Cardio First Angel Benelux werken.
18.6 Cardio First Angel Benelux is bevoegd persoonsgegevens van de klant aan politie, justitie en andere rechthebbenden te verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet haar toestaat, dan wel haar toe verplicht.
18.7 Indien een van vorenstaande bepalingen in strijd is met wet- en/of regelgeving blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
18.8 Cardio First Angel Benelux aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid over de geleverde producten en/of diensten wanneer de gevolgen van het gebruik zijn veroorzaakt door het foutief gebruik van het product en/of de dienst. Let dus op de meegeleverde instructies, gebruiksaanwijzingen, etiketten en/of bijsluiters.
18.9 De door fabrikanten van producten meegeleverde instructies, gebruiksaanwijzingen, etiketten en/of bijsluiters zijn leidend en het gebruik van de producten en/of diensten gebeurt dan ook enkel en alleen op eigen verantwoording; Cardio First Angel Benelux aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Contact voor distribiteurs

Maurice Rayer
+31 (0) 77 333 3002

Cardio First Angel Benelux

Van Coehoornstraat 5
5916 PH Venlo
+31 (0) 77 333 3002
info@firstangelbenelux.com